Biokolets egenskaper

Stabil struktur

Biokolet består av en stabil grafitliknande struktur vilket gör att nedbrytningen tar hundratals till tusentals år. Genom fotosyntesen tar växten upp koldioxid, släpper ifrån sig syret och binder in kolet i cellstrukturen. För mer information se”Kolet roll” här nedan. Med hjälp av växternas förmåga att binda in kol och efter att ha hettat upp växten i syrefattig miljö, sk pyrolys, skapas en stabil kolstuktur. Genom att därefter använda biokol t.ex. som jordförbättringsmedel bidrar vi till att halten av koldioxid minskas i atmosfären. Enligt en rapport från Cornell Univeristy i USA kan stora mängder kol låsas ner med hjälp av biokolmetoden. Rapporten visar att om allt organiskt avfall som inte konkurerar med matproduktionen i världen används till biokolproduktion kan vi låsa ned kol som motsvarar 12 % av de globala koldioxidutsläppen. Det är i storleksordning med koldioxidutsläppen från transportsektorn, vilka är ca 14 %.

Kolets roll

Koldioxiden i atmosfören är livsnödvändig för allt liv på jorden. Före industrialismen var koldioxidhalten i atmosfären 350 ppm (miljondelar) och idag är nivån nära 400 ppm, vilket resulterar i att jordens temperatur stiger. Koldioxid är en av flera växthusgaser, vilka tillsammans reglerar hur mycket värmestrålning som lämnar jorden. Utan vår atmosfär och dessa växthusgaser skulle jorden vara obeboelig. Varför är då koldioxiden ett problem? Problemet skapas när balansen mellan kol i atmosfären och i jordskorpan ruckas. Stora mängder kol har funnits låst i jordskorpan som olja och fossilt kol i miljontals år. När vi nu bränner dessa fossila resurser återgår detta kol till atmosfären som koldioxid. Eftersom olja tar just miljontals år att återbilda ruckas kolbalansen. Mycket fokus i klimatdebatten handlar om att sluta använda fossila resurser och därmed minska utsläppen av koldioxid. Så länge vi inte återför kol från atmosfären till jordskorpan kommer dock de totala nivåerna av koldioxid att öka och det är där metoder som trädplantering och biokol kommer in i bilden. Träd kan låsa kol från atmosfären i hundratals år men används de som t.ex. biomassa blir kolsänkan ett nollsummespel. Biokol som blandas i jord skapar mer långsiktiga kolsänkor och kan samtidigt bidra till ökad tillväxt av t.ex. träd.