Användningsområden

Forskningen inom biokol inom olika användningsområden går framåt med stormsteg runt om i världen. Längst fram ligger applikationen av biokol som jordförbättrare i alla olika typer av jordar, som filtermaterial bl.a. för vattenrening och fodertillskott till olika typer av boskap. I och med dessa användningsområden har biokol en perfekt plats i ett hållbart jordbruk. Vidgar vi vyn och ser över alla områden där kol används idag och historiskt är det bara fantasin som sätter gränser för ytterligare sätt att använda biokol.

När man pratar om kol till jordförbättring eller som fodertillskott inom EU benämns det idag växtkol. Växtkol är godkänt inom konventionellt jordbruk men inte ännu inom ekologiskt jordbruk. I samtal med Jordbruksverket och Naturvårdsverket kommer det fram att anledningen till att växtkol inte får användas inom ekologiskt jordbruk är att man inte haft vetskapen om att växtkol finns som jordförbättringsmedel. Däremot är både sågspån och aska godkänt, vilket tyder på att ett godkännande av växtkol handlar om en administrativ process.

Jordförbättring

Biokolets struktur med den stora inre ytan och enorma mängden ihåligheter ger den sina speciella egenskaper som vi beskrivit tidigare; hålla vatten, hålla näring, gynna mikroorganismer och luckra jorden. Dessa egenskaper liknar de för humus men med skillnaden att biokol bryts ner betydligt långsammare. Biokolet i sig är inte ett gödningsmedel utan fungerar mer som en katalysator i jorden. Följande förändringar har observerats vid tillsats av biokol till jordar med mellanstor eller liten mängd humus:

• Jorden håller mera vatten som blir tillgängligt för växterna.
• Jordstrukturen blir mera lucker vilket gör den mer lättarbetad och ökar rötternas utbredning.
• Jordens förmåga att binda näringsämnen såsom kväve och fosfor ökar, samtidigt som näringen fortsätter att vara tillgänglig för växterna.
• Jordens pH ökar.
• Markens ekosystem förbättras eftersom mikroorganismer, maskar m.fl. gynnas

Generellt gäller att ju sämre jorden är från början desto påtagligare blir dessa effekter. Viktigt att tänka på är att om biokolet inte laddas med näring innan det blandas ner i jorden, tex genom att blanda ner det i komposten, blanda med gödsel, guldvatten, nässelvatten med mera, kommer det att suga åt sig näring från jorden och kan ge en minskad skörd tills kolet är mättat med näring. Denna effekt beror mycket på hur mycket biokol som blandas ner och hur bra biokolet suger åt sig näringsämnen.

Om ni vill gå vidare och läsa om biokol och hur det skulle kunna användas i jordbruk kan ni göra det här. Det är en rapport på 131 sidor skriven för Storbritanniens departement för energi, mat och jordbruksfrågor samt departementet för energi och klimatförändringar. Den innehåller bland annat detaljerade beräkningar för ekonomiska förutsättningar kring användning av biokol.

Minska näringsläckage

Biokolets svamplikande egenskaper gör att vätskor och näring absorberas. Forskning har visat att när biokol blandas med gödsel minskar lukten radikalt. Det här kan man enkelt prova själv genom att blanda ned kol i en hink hästskit, kogödsel eller liknande.

Lukten från gödsel är främst ammoniumkväve vilket är ett mycket viktigt gödselmedel. Det innebär att när det luktar från gödslet försvinner näring till luften. När ammoniumkvävet hamnar i luften kan det falla ner med regn och övergöda vattendrag och sjöar. Genom att tillsätta biokol i gödslet hjälper vi till att låsa näringen till gödseln tills att det kommer växterna till godo.

Djurfoder

Ett gammalt knep som användes av lantbrukare förr i tiden var att ge sjuka djur träkol. Även vi människor äter kol i form av koltabletter när vi har t.ex. magsjuka. Kol finns också som ett färgämne i mänsklig föda och kallas då för E153 (växtkol). Med andra ord att använda kol i mat och foder är ingeting nytt. På senare år har intresset av att använda biokol som fodertillskott ökat markant. En stor del av biokolet i Europa säljs till jordbruk som fodertillskott. Skillnaden är nu att kolet ges som fodertillskott för att förhindra att djuren blir sjuka, vilket har visat sig ha stora effekter på lantbrukarnas ekonomi genom minskande veterinärräkningar. Det är självklart viktigt att påpeka att biokol som fodertillskott inte ersätter veterinärens tjänster då djuren blivit sjuka.

Forskning på biokol som fodertillskott har pågått i över 100 år och visar att alla typer av djur t.ex. kor, grisar, kycklinar m.fl. mår bättre av kol i fodret. Anledningen är att biokolet absorberar gifter och ogynnsamma bakterier i djurets magar och hjälper till att skapa balans i den positiva bakteriefloran. Forskning har visat att matsmältningen hos djuret förbättras, vilket innebär att idisslare växer bättre, producerar mer mjölk och avger mindre metan. När biokolet gått igenom djuret och hamnar i gödslet minskar även lukten i stallarna. Läs mer om det under ”Minskat näringsläckage”.

Mer om djurfoder kan du läsa här http://www.biochar-journal.org/en/ct/9-The-use-of-biochar-in-cattle-farming och här http://www.biochar-journal.org/en/ct/10-Biochar-in-poultry-farming

Filtermaterial

Hur biokolet kan användas som filtermaterial beror helt på hur det har producerats och från vilket ursprungsmaterial. Med andra ord går det inte bara att ta ett biokol och tro att det kommer att ge perfekt rening. Biokol kan både adsorbera och absorbera ämnen. Med adsorption menas att olika laddade joner dras till varandra och med absorption menas att biokolet suger till sig vätska genom dess håligheter.

Det finns idag biokol som tas fram för att rena tungmetaller och gifter i dagvatten, för att rena näringsämnen i avlopp och för att rena dricksvatten. De olika applikationerna innebär att om biokolet ska adsorbera föreningar måste det vara utformat för att rena just den laddade molekylen. Ett exempel är fosfat (fosfor). Fosfat är minusladdat och kräver då ett biokol som är plusladdat för att det ska ha en filtrerande effekt. Är däremot fosforn bundet till en organisk partikel kommer den organiska partikeln att absorberas i biokolets ihåliga struktur.

Aktivt kol är ett välanvänt filtermaterial på marknaden idag. Skillnaden mellan aktivt kol och biokol är att aktivt kol kan göras från fossilt kol och är dessutom ofta kemiskt behandlat för att öka dess filtrerande egenskaper. Ju mer vi lär oss kring biokol som filtermaterial desto bättre förutsättningar får biokolet att bli en värdig konkurrent till det aktiva kolet eftersom biokolets produktionskostnader kan vara jämförelsevis låga.